Авторизация
Забыли пароль
Введите свой логин/электронный адрес
Если ваш логин/электронный адрес уже зарегестрирован, вам на почту прийдет письмо с паролем.
Регистрация
Имя *
Страна
Фамилия *
Город
Электронный адрес/логин *
Специализация врача*
Пароль *
Место работы
Повторить пароль*
Защитный код*
* - обязательные поля для заполнения

Влияние длительной терапии кандесартаном на показатели кардиогемодинамики у пациентов с артериальной гипертензией, осложненной хронической сердечной недостаточностью

17.10.2017

Мета. Вивчити вплив фармакотерапії кандесартаном на внутрішньосерцеву гемодинаміку, рівень артеріального тиску та показники вуглеводного обміну у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), ускладнену хронічною серцевою недостатністю (ХСН).

Матеріали і методи. Обстежено та проліковано 78 пацієнтів із АГ II ст. та клінічними ознаками ХСН, з них 35 чоловіків та 43 жінки. Середній вік хворих становив (54±3,0) роки. Тривалість АГ від 5 до 10 років встановлено у 42 осіб, від 10 до 20 років – у 28, більше 20 років – у 8. Всі пацієнти раніше не приймали блокатори рецепторів ангіотензину II, а отримували інгібітори АПФ, або використовували інші антигіпертензивні засоби. Всім пацієнтам в якості антигіпертензивної терапії призначався кандесартан, (Кантаб, Нобель Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина). Хворі отримували Кантаб в середньодобовій дозі 8 мг. Дослідження тривало 6 місяців. На початку та наприкінці лікування пацієнтам проводили загальноклінічні дослідження, в тому числі визначали рівень глікозильованого гемоглобіну (HbA1c), ліпідний спектр крові. Інструментальне обстеження включало ЕКГ, ЕХОКС в М-режимі, добове холтерівське моніторування, вимірювання АТ. Матеріал оброблений методами варіаційної статистики за стандартними програмами.

Результати. Через 6 місяців, на тлі застосування Кантабу, виявлено позитивні зміни структурно-функціонального стану серця, покращення лабораторних параметрів та спостерігалась значима позитивна динаміка показників АТ, а саме: систолічний АТ знизився із (168,8±8,4) до (132,4±6,2) мм.рт.ст., діастолічний АТ знизився із (108,6±6,4) до (85,4±6,2) мм.рт.ст., (p<0,05). Загальний холестерин знизився з (6,8±0,5) до (4,2±0,4) ммоль/л, (p<0,05). Через 6 місяців від початку застосування Кантабу відбулося достовірне зниження HbA1c з рівня (7,6±1,1)% до (6,7±1,1)%, (p<0,05). Наприкінці періоду спостереження було зафіксовано зниження індексу маси міокарду лівого шлуночка на 8,2 % (p<0,001); товщина міжшлуночкової перетинки зменшилась на 9,6% (p<0,05), задньої стінки на 7,8% (p<0,05). При аналізі вихідних показників добового моніторування ЕКГ у 12 (15,4%) хворих зафіксовані короткочасні пароксизми фібриляції передсердь (ФП). В результаті застосування Кантабу спостерігався значимий антиаритмічний ефект даного лікарського засобу, про що свідчило зменшення кількості пароксизмів ФП на 64,5%, а їх тривалості на 78,6%. Впродовж усього періоду лікування не відмічалося жодних побічних реакцій.

Висновки. Таким чином, тривала (протягом 6 місяців) фармакотерапія кандесартаном, (Кантаб, Нобель Ілач Санаї Ве Тіджарет А.Ш., Туреччина), не тільки призводить до достовірного та клінічно значущого зниження АТ, але й забезпечує більш надійний метаболічний контроль, сприяє зменшенню кількості пароксизмів ФП, істотно покращує структурно-функціональний стан міокарду та позитивно впливає на процес регресії гіпертрофії лівого шлуночка

Відомості про авторів:

к. мед. н. Підлісна В.С., головний позаштатний кардіолог УОЗ Рівненської ОДА, голова обласного терапевтичного товариства. КЗ "Обласна клінічна лікарня'', м.Рівне.; Верещук Л. Л., головний позаштатний терапевт УОЗ Рівненської ОДА, лікар-кардіолог, зав. відділенням ішемічної хвороби серця та артеріальної гіпертензії кардіологічного центру КЗ "Рівненської ОКЛ".; Качан. О. В., заслужений лікар України, зав.відділенням складних порушень серцевого ритму. КЗ "Обласна клінічна лікарня", м.Рівне.

Последние новости
16.12.2016
Розувастатин расположение модулируется экспрессии и активности нескольких мембранных транспортеров, включая BCRP (ABCG2).
16.12.2016
Современное лечение трихомониаза основана на использовании производных 5-нитроимидазола.
16.12.2016
Streptococcus suis (S. suis) вызвает серьезные симптомы заболеваний у людей. S. suis способен формировать толстые биопленки, что увеличивает сложность терапии.
31.08.2016
Современное лечение трихомониаза основано на использовании производных 5-нитроимидазола.
31.08.2016
Т-клеточная протеинкиназа (TOPK) высоко экспрессируется в нескольких раковых клетках и способствует онкогенезу и прогрессу, и, следовательно, он является важной мишенью для лекарственной терапии опухолей.